Magma website Maybe 1 Maybe 2 Maybe 3
big image
versiunea română / english version / creditMAYBE3
VILÁGOK VÉGE

2012. 09. 15-10. 14.
MAGMA Kortárs Művészeti Kiállítótér
Sepsiszentgyörgy, Szabadság tér 2., Kovászna megye, Románia


5 év elteltével, harmadik alkalommal kerül megszervezésre a MAYBE kiállítás VILÁGOK VÉGE címszó alatt, amelynek a nevét a 2012-es év végére beharangozott világ vége adta. Megnyitó a vég előtt a lehetséges végről (maybe).
Tematikája nem csupán az apokalipszis gondolatát járná körül, hanem más jellegű világok, értékek hanyatlását, végét is, valamint a helyébe lépő újakat. Az iparosodás, majd az információ egyre gyorsabb terjedése csúszósabb talajra helyezte ezeket a szilárd alapúnak tűnő értékeket, világokat. A bekövetkezett világválság pedig jó alkalom új vagy kitaposott utak keresésében.
Az előző MAYBE-hez híven, a kiállításhoz ez alkalommal is kapcsolódik egy műhelybeszélgetés.

MEGNYITÓ 2012. 09. 14. 19H


KIÁLLÍTÓK
FERENCZI Zoltán / IVÁCSON András Áron & SÁROSI Mátyás IZSÁK Előd / KISPÁL Attila / KISPÁL Ágnes-Evelin / KEREZSI Nemere / KOZMA Levente / LÁSZLÓ István / MIKLÓS Szilárd / MONOTREMU / Rareş MOLDOVAN / SZABÓ Péter / VÁNCSA Domokos / Barunabasu BETORO / WANEK Ferenc

TEIN COFFEE & TEA HOUSE 2012. 09. 14. 22H
DJ FlaC LOSSLESS
KUSZTOS Attila & Barunabasu BETORO


MŰHELYBESZÉLGETÉS

2012. 09. 15. 16H

HUBBES László-Attila
Szelidített világvége(k): digitális apokaliptika

A világ végével, a végső dolgokkal az eszkatológia és az apokaliptika foglalkozik. Riasztó, baljós, fenyegető, vigasztaló látomások. Háborgó borzongás. Felrázó művek. Elkeseredettek segélykiáltása, forradalmi helyreállítás. Még ma is?

IVÁCSON András Áron

Két módszer az apokalipszis hatalmi gyakorlatba való ültetésére

A világvége-jóslatok mindig is termékeny talajai voltak mindenféle hatalmi kontrollmechanizmusnak: minél inkább el lehet hitetni az emberekkel, hogy közel a vég, annál könnyebb őket sakkban tartani és irányítani. Egyik jó példája ennek a különböző világvége-váró szekták – a kereszténység ide s tova 2000 éve várja, annál is inkább, hogy a legelső követők azt hitték, hogy már az ők életükben bekövetkezik, amihez képest elég sok haladékot kaptunk azért –, a másik jó példa erre a „szociális-világ végét” hirdető államok egyre erőteljesebb betörése a lakosság magánszférájába, amit a most megemlékezett 9/11 utáni tömeghisztériában nagyon jól nyomon lehetett követni.


UNGVÁRI-ZRINYI Imre
Világok és a világ

Mindenki számára nyilvánvaló, hogy a világ mint „egyetemes mező”, mint a dolgok, illetve a tér-időbeli folyamatok összessége létezik. Nem ennyire nyilvánvaló viszont azoknak a módoknak a sokfélesége, ahogy a világ az emberek és csoportok számára tapasztalatilag adódik, témává tehető, illetve megjeleníthető. A mindenki számára közös világ képének megalkotása az egymással érintkező „külön világokból” kiindulva történik. E külön világok horizontjai a megértésben egymást kölcsönösen határolják.

 

UNGVÁRI-ZRINYI Imre
Katalógus szöveg

Világok vége,
avagy alternatív életterek és a vég képzetei a művészetben

A világ, ez a csodálatra méltóan gazdag, sokféle mindenség és benne a „mi világunk”, e bolygónyi kivételes életkörnyezet, sokszínű emberi közösségünk otthona, elkerülhetetlenül egyedi, éppúgy, mint az emberi kultúrák különös élet-közösségei és az egyes emberek személyes életének „külön-világai”. Ez minden, ami nemcsak van, hanem él is, önmagával és környezetével kölcsönhatásba lép, fennmaradni és kiteljesedni törekszik. Egyszersmind ez mindaz, amivel együtt és amiért élni érdemes. Ilymódon a világ végéről beszélni, azt valamely sejtésre, tudásra vagy kinyilatkoztatásra hivatkozva kilátásba helyezni, a „végek végének” a lehetőségét latolgatni, azt ambíciókkal, cselekményekkel vagy akárcsak gondatlansággal kockáztatni példátlan arcátlanságnak tűnik, hiszen a végső értelmetlenséggel, az egész értelmetlenségének kísértésével fenyeget. Persze nem mindig volt ez így. Volt, mikor úgy tekintettek a vég lehetőségére, mint amiben nincs semmi értelmetlenség, sőt éppen ez volna a végső értelem hordozója, ugyanis a pusztulás, az élet állandó újjászületésének elengedhetetlen feltétele, vagy – más megközelítésben –, a régi ígéret beteljesülése, az igazakat és hamisakat végérvényesen különválasztó és érdemeik szerint elbíráló végítélet előzménye.
Mégsem különös, hogy ma gyakran eljátszunk ezzel a minden épelméjű ember által megúszni remélt lehetőséggel, a vég lehetőségével, és igyekszünk azt javunkra fordítani, értelemhordozóvá tenni. Mindez csupán azáltal lehetséges, hogy elgondoljuk, logikusan igazoljuk és egyszersmind akár hisszük is, hogy a lehetőségek gazdagabbak a valóságnál és éppen ezt, a lehetőségeknek a lehetőségét kívánjuk megőrizni, akár olymódon is, hogy a végső lehetőséget, minden lehetőségek végét, mint egyik, de nem szükségszerű – tehát akár el is kerülhető –, lehetőséget aktualizáljuk. Olyan ez, mint a középkori logika „képtelen feltevése”: „feltéve, de meg nem engedve”, amely megfogalmazásában implicite úgy posztulálja az ész mindenhatóságát, hogy az éppen a képtelen feltevés képtelenségéből nyer megerősítést, noha tudja – tudnia kell –, hogy a képteleség felett az észnek valójában nincs hatalma. A képtelenség – amint azt Tertullianus óta tudjuk –, a hit birodalmához tartozik, mert abban, amit belátni és végiggondolni lehetetlen, abban csakis a hit adhat útmutatást: rá kell hagyatkozni vagy el kell utasítani. De a modern gondolkodás, azaz a szubjektív tapasztalat és a véges egzisztencia szempontjából megfogalmazodó gondolat rosszul bírkózik meg a hitet kívánó képtelenségekkel, mert ebben a gondolkodásban a felfoghatatlan örökkévaló utáni sóvárgást az értelem utáni vágyakozás váltotta fel, s így a világ beláthatatlan és „néma” végtelensége éppúgy elviselhetetlen számára, mint a véges egzisztencia értelmetlensége (Pascal).   
Amennyiben viszont nem a mindent felölelő (kiismerhetetlen) egység, hanem következetesen az intencionális tapasztalat bizonyossága a kiindulópont – mint a fenomenológiában –, a világ a létezés puszta hátterévé, „életvilággá”, „környező világgá” válik, amelynek „természetes” adottsága az ésszel szembesítve elveszti problémátlanságát, és tudományos, illetve filozófiai konstrukcióként lesz megragadható. A létezők összességeként értett világ egyrészt az egyéni életek és életközösségek mikrovilágaira „esik szét”, másrészt viszont az azokban megképződő szellemileg tételezett világok puszta ellentéteként jön számításba (G. Figal). Ilyen világok például a vallásos élet „szakrális világa”, a művészet műalkotásokban megjelenített „világa”, a logikai formákban és magyarázó elméletekben leírt „tudományos világ”, vagy az ezeket működési elevekként tartalmazó, de csupán az emberi szükségletek számára való eszközszerűség felől értelemezett „technikai világ”. Ugyanakkor, az említett ellentét értelmében, mindaz, ami szakrálisan, művészileg, tudományosan vagy technikailag belép tapasztalatunkba, nemcsak az emberi célok összességének, a kultúrának és a civilizációnak a világára utal, hanem egyszersmind a létezők általános összefügésére, „a világra” is, mint önmaga ellentétére. Ez a némiképpen bonyolult helyzet a megértés számára sajátos nehézségeket hordoz magában. A világ az emberek és csoportok számára tapasztalatilag különféle habitualizálódott módozatokban hozzáférhető, ám a mindenki számára közös világ képének megalkotása az egymással érintkezők „külön világaiból” kiindulva megy végbe. Egyebek mellett éppen e nehézségek világos belátása és módszeres problematizálása – vagy ellenkezőleg, naiv, problémátlan kezelése –  különbözteti meg a „filozófiai beállítottságot” a köznapi- és a tudományos gondolkodás „természetes beállítottságá”-tól.
A világ-értelmezés „töredezettsége” sokféle értelem és érvényesség-képződmény kiindulópontja. Nemcsak tárgyak és tárgyegyüttesek, illetve önmagunk és más emberek, saját kultúránk és más kultúrák tapasztalata között teszünk különbséget az elhatárolás vagy akár az áthidalás szándékával, hanem különböző érvényességfajták (létbizonyosság, lehetőség, látszat) és szemléleti módok (tapasztalat, feltételezés, elképzelés, illetve a hozzájuk kapcsolódó időmódozatok: itt lévő, itt volt, itt leendő) között is (Husserl). Ennélfogva a világ vagy a világok, esetleg csupán egyes világok (világképek) megállapított, elképzelt vagy feltételezett vége radikálisan különböző dolgokat jelentenek. Hasonlóképpen, megbirkózni a világvége gondolatával más- és másféle feladatokat támaszt a vallás, a tudomány és a művészet számára, noha egymás világvége-elképzeléseire is reflektálhatnak saját álláspontjukról.
Abban a szemléletmódban, amely számára a világ az „életvilágokban” és az egyéni világok sokaságából kiindulva válik megragadhatóvá, a művészet sem tekinthető többé magától értetődően egységes szempontnak. Ez akkor is így van, ha más kultúrterületekkel szembeállítva olykor „a művészet világáról” beszélnek, amely jellegzetes módon elkülönül a közönséges dolgok és a használati tárgyak világától. Azonban erre a „különleges világra” (a művészetre) is érvényes, hogy csakis az egyes alkotásokból kiindulva és azok jellegzetességeiben ragadható meg. Ez – amint Heideggernél látjuk – azt jelenti, hogy a műalkotás különös létét mű-szerűségéből (alkotott létéből) kiindulva kell elgondolnunk, vagyis abból a sajátosságából, hogy „benne a létező igazsága lép működésbe”. A létező igazságáról beszélni azonban újra felveti a világ kérdését, ám ezúttal egy olyan szempontból, amelyet a művészet tesz lehetővé. A műakotás „felnyit egy világot” – állítja Heidegger –, ami számára viszont, nem a tények vagy a dolgok világa és nem is csak elképzelt, ehhez a világhoz illesztett keret, hanem a megértés feltétele, amennyiben a létező nyíltságában álló ember (egzisztencia) számára a dolgok a világ feltárulásában nyerik el jellegzetességeiket, a tágasság és szűkösség összefüggéseiben. Éppen ezt, a dolgoknak egy világban való megmutatkozását teszi lehetővé a mű, azáltal, hogy szabaddá teszi (és berendezi) a nyíltság előtti teret. Nemcsak felnyit (felállít) egy világot, a lehetőségek egy addig nem létező egészét, hanem, annak „nyíltságát nyitva tartja” és a mű anyagát, megjelenítésének hordozóját „a mű világának  nyíltságába emeli”, úgy, hogy ezáltal az képes megmutatkozni és betölteni feladatát: a mű sajátjává válik. Olyan anyagi vonatkozásokról van itt szó, Heidegger görög templomról szóló példáját idézve, mint „a kő tömbje és sújtása, a fa szilas hajlékonysága, az érc hideg fénye, a festék színe és elszíneződése”. Mindenik hozzájárul, hogy megvalósuljon az igazságnak („a létezőnek mint létezőnek az el-nem-rejtettsége”) műként való léte.
Vajon, hogy fest mindez, a Sepsiszentgyörgyi Magma Kortárs Művészeti Kiállítótér és a Maybee kiállítássorozat Világok vége című kiállításának műveiben, az alternatív életterek és a vég képzeteinek művészi megjelenítéseiben? Mindenekelőtt többféle „világra” kitalált, különféle világvég-reflexiókról és eltérő művészi, illetve technikai megjelenítésekről van szó, amelyek attitűdjei a melankolikustól (az utolsó nap is meglehetősen hétköznapi képei – Wanek Ferenc: Az utolsó nap képei), a cinikuson (a kólásdodboz alakú „örök”mécses – Monotremu: Cola gyertya) át az ironikus különböző változataiig (a tájon begyógyíthatatlan nyomot hagyott „szocialista munkaszellem” – Kozma Levente: Munkaszellem; az élettelen tájat is módszeresen tovább romboló robbantássorozat – Monotremu: Tűzijáték, illetve a befogadó által generált és jelenlététől függően fellobbanó és kialvó fény – Kispál Attila: Cím nélkül) és a szarkasztikusig (az egyszerit elcsomagolva megörző gesztus – Váncsa Domokos: Fing; illetve a kozmikus kezdet és vég képzeteit, a mítikus istenkáromlással ötvöző evolúciótörténetig – Ivácsony András Áron-Sárosi Mátyás: Holt Bolygók) terjednek. A „világ”, „világok” sokféle értelme és a vég számtalan formában való megidézése ötvöződik itt a képző- és médiaművészet változatos kifejezésmódjaival. Ezek között megtalálhatók a fotó-nyomatok, animációs szekvenciák, digitális nyomatok, video-alkotások, hagyományos és videoinstallációk. A kiállítás legerősebb oldala a gondolati-tematikus és kifejezésbeli sokféleségen kívül a humor, amely olykor ambivalens extrém konnotációk hordozója, mint például a munka és a munkások elvesztett megbecsülése helyében a hajnali munkába igyekvők tüzijátékkal és hangosbemondóba mondott jókívánsággal való üdvözlésének gondolata – Szabó Péter: Jó reggelt; a szivet formázó robbanás-felhő – László István: We’ll meet again; vagy a Thirtankarák (a jainizmus 24 tökéletes bölcsének) mandalára emlékeztető mintázata, amely a vég örök ismétlődésének mozanataként magába foglalja az alkotó megsemmisítő gesztusát – Rares Moldovan: Tirthankara; hasonlóképpen van ez a „saját képére” szobrot formázó alkotó arcrongáló gesztusa esetében is – László István: Önarckép. Más esetekben a világvég, a világot felépítő mikro- és makrostruktúrák szilárdságának vagy törékenységének összefüggésében, a régi és új világ egymásra halmozódó falrétegei közé került rajzolatokban, vagy akár a groteszk módon egymáshoz rögzített, szervetlenül illeszkedő faágak élettelen térszerkezetének a perspektívájában kerül megidézésre.    
Felmerül végül a kérdés, hogy mi képezi az itt említett művek esetében a mű anyagát, megjelenítésének hordozóját, amit „a mű világának nyíltságába emel”? Összefoglalólan azt mondhatjuk, hogy nem csupán a látványt hordozó képi és tárgyi elemek, sőt nem is a szétszórt dolgok együttlétezésének a látványa, hanem egyszersmind az egyes művekre jellemző gondolkodásmód, a létezők adott módon meghatározott „konstellációinak” a tudata az, amelytől a  látvány a maga lényegét (értelmét) kölcsönzi.

A vég képzeteinek tragédiamentes és ironikus sokfélesége arról tanúskodik, hogy korunk művészetének világszemlélete nem naivan bizakodó vagy fatalista, hanem öntudatosan esetleges, néha játékos, felszabadultságot mutató, néha inkább melankolikus-nosztalgikus, amely az ember előtt álló létlehetőségekre megnyílik ugyan, de a kétségbeeséstől magát ironikusan távol tarja.
magyar verzio / english version / credit


MAYBE3
SFÂRŞITUL LUMILOR

15. 09-04. 10. 2012.

Spaţiul Expoziţional de Artă Contemporană MAGMA
Sf. Gheorghe, Piața Libertații nr. 2., jud. Covasna, Romania

A treia ediţie a MAYBE se va realiza la încheierea a cinci ani de la cea de-a doua ediţie, în perioada 2012 Sep. 14-15. MAYBE 3, poartă titlul SFÂRŞITUL LUMILOR, conceptul inspirându- se din posibila apocalipsă anunţată pentru ultima decadă a anului 2012 – vernisaj al unor opere legate de proximitatea unui termen final, prezentat înaintea unui posibil sfârşit (al lumii, al unor lumi, al lumii unora, al unor lumi posibile – maybe).

Tematica acestei expoziţii gravitează nu numai în jurul apocalipsei, ci vizează şi decăderea unor lumi, valori diferite, dispariţia, urmată de apariţia unor tendinţe, viziuni, norme şi forme noi de gândire. Industrializarea, apariţia erei digitale şi a societăţii informaţionale a repoziţionat valori, lumi cosiderate de neclintit pe un teren glisant. Criza care a urmat acestor transformări este o ocazie bună în a căuta noi căi sau de a regăsi unele uitate de mult.

Ca şi în cazul MAYBE 2, expoziţia va fi urmată de o serie de prezentări şi prelegeri susţi- nute de artişti şi teoreticieni invitaţi la acest eveniment.

VERNISAJ 14.09.2012. 19H

ARTIŞTI

FERENCZI Zoltán / IVÁCSON András Áron & SÁROSI Mátyás IZSÁK Előd / KISPÁL Attila / KISPÁL Ágnes-Evelin / KEREZSI Nemere / KOZMA Levente / LÁSZLÓ István / MIKLÓS Szilárd / MONOTREMU / Rareş MOLDOVAN / SZABÓ Péter / VÁNCSA Domokos / Barunabasu BETORO / WANEK Ferenc

TEIN COFFEE & TEA HOUSE 14.09.2012. 19H
DJ FlaC LOSSLESS
KUSZTOS Attila & Barunabasu BETORO

 

DISCUŢII

15.09.2012. 16H

HUBBES László-Attila
Sfârşit(uri) de lume îmblânzit(e): apocaliptica digitală

Sfârşitul lumii, lucrurile de apoi sunt temele escatologiei şi apocalipticii. Viziuni înfiorătoare, sinistre, ameninţătoare, consolatoare. Înfiorare tulburată. Opere zguduitoare. Strigătul după ajutor al desperaţilor, restaurare revoluţionară. Şi azi incă?

IVÁCSON András Áron
Două metode de implementare a apocalipsei în practicile de exercitare a puterii

Predicțiile referitoare la sfârșitul lumii tot timpul au constituit sol fertil mechanismelor de control autoritare: câtă vreme oamenii sunt antrenați să creadă că sfârșitul este aproape, sunt mult mai simpu influențabili și orientabili. Un exemplu grăitor în acest sens sunt diferitele secte care prevestesc sfârșitul lumii – creștinismul așteaptă acest moment de aproape 2000 de ani, primii adepți crezând că se va întămpla chiar în timpul vieții lor, față de care am primit un răgaz destul de lung –, un alt exemplu ar fi cel al statelor propagatoare al "sfârșitului lumii în sens social", care pătrund tot mai adânc în sferele intime ale populației, acest moment putând fi urmărit foarte bine în cadrul isteriei de masă, în urma ultimei comemorări 9/11.


UNGVÁRI-ZRINYI Imre
Lumile şi lumea

Este evident pentru toţi că lumea ca şi „câmp universal”, există ca totalitate a lucrurilor şi proceselor spaţio-temporale. Nu este la fel de evident însă pluralitatea modurilor în care lumea este dată în experienţa oamenilor şi grupurilor, modalităţile în care ea poate fi tematizată şi reprezentată. Crearea imaginii unei lumi comune pentru toţi se face pornind de la „lumile separate” aflate în contact. Orizonturile acestor lumi separate se limitează în mod reciproc.

 

UNGVÁRI-ZRINYI Imre
Text catalog

Sfârşitul lumilor,
sau spaţii alternative de viaţă şi reprezentările sfârşitului în artă

 

           Lumea, acest univers admirabil în bogăţia şi varietatea sa, şi în ea „lumea noastră”, această planetă, un mediu de viaţă de excepţie, adăpostul coloratei noastre comunităţi umane, este în mod inevitabil unică – la fel ca şi constelaţiile speciale constituite de diferitele culturi, precum şi „lumile personale” ale vieţii fiecăruia dintre noi. La această „lume” se rezumă totul ce dincolo de simpla sa existenţă vieţuieşte, interacţionează cu mediul său şi cu sine însuşi, tinde spre autoconservare şi împlinire. Pentru noi, oamenii ea înglobează, în acelaşi timp acel tot împreună cu care şi pentru care merită să trăim. În aceste condiţii, să vorbeşti despre sfârşitul lumii, să-l pui în vedere bazându-te pe vreo intuiţie, cunoştinţă sau revelaţie, să faci speculaţii referitoare la posibilitatea „sfârşitului cel din urmă”, sau a risca implicit acest sfârşit, prin ambiţii, fapte sau doar prin simplă imprudenţă, pare a fi o insolenţă nemaiîntâlnită, căci ea ameninţă cu absurditatea finală, cu ispita lipsei de sens a întregului. Desigur, lucrurile nu au stat întotdeauna aşa. Au fost vremuri în care posibilitatea sfârşitului a fost privită ca una care nu implică în mod necesar lipsa sensului, ci dimpotrivă, ca fiind vehicolul sensului ultim, deoarece aneantizarea este condiţia indispensabilă a renaşterii vieţii, sau – într-o altă accepţiune –, drept preludiul realizării vechii promisiuni, precedând judecata cea de urmă, care îi desparte definitiv pe cei drepţi de cei păcătoşi după meritele fiecăruia.
Totuşi nu ni se pare deplasat ca astăzi să ne jucăm cu această ipoteză a sfârşitului (de care fiecare om întreg la minte speră să scape) şi să încercăm să-l transformăm în purtătoare de sensuri. Acest lucru devine posibil în varianta în care gândim, argumentăm în mod logic, eventual chiar credem, că posibilul este mai bogat decât realul, şi dorim să păstrăm tocmai această posibilitate a posibilităţilor, iar asta tocmai prin actualizarea posibilităţii ultime, adică a sfărşitului tuturor posibilităţilor ca simplă posibilitate –  deci una care în ultimă instanţă poate fi chiar evitabilă. Am proceda astfel pe linia „ipotezei imposibile” a logicii medievale: „presupunând, dar neadmiţând”, o linie argumentativă care postulează implicit omnipotenţa raţiunii sprijinindu-se chiar pe absurditatea ipotezei imposibile, deşi gândirea ştie – trebuie să ştie –, că de fapt raţiunea este neputincioasă în faţa absurdului. Absurdul – cum ştim de la Tertullian – ţine de domeniul credinţei, pentru că în ceea ce nu poate fi pătruns raţional şi gândit până la capăt, numai credinţa poate oferi îndrumare: trebuie să ne bizuim pe ea sau să o respingem. Dar gândirea modernă, aşadar ideea formulată din punctul de vedere al experienţei subiective şi a existenţei finite, face cu greu faţă absurdităţilor ce solicită credinţă, pentru că în această gândire locul năzuinţei către eternitatea incomprehensibilă a fost preluat de aspiraţia spre raţiune, şi astfel infinitul de necuprins şi „mut” al lumii îi este la fel de insuportabil, ca lipsa de sens a existenţei finite (Pascal).
Însă, dacă punctul de plecare nu este întregul unitar atotcuprinzător (incomprehensibil), ci în mod consecvent certitudinea experienţei intenţionale – cum se întămplă în fenomenologie –, lumea devine un simplu fundal al existenţei, „lumea vieţii”  „lumea înconjurătoare”, a cărei caracteristică „naturală” este faptul că, odată confruntată cu raţiunea, ea îşi pierde caracterul neproblematic şi ni se prezintă drept un construct stiinţific, respectiv filosofic. Lumea definită ca totalitatea a ceea ce există se „destramă”, pe de o parte, în microcosmosurile vieţilor individuale şi ale comunităţilor, iar pe de altă parte ea mai poate fi luată în considerare doar ca simplul opus al lumilor concepute mental în acestea (G. Figal). Astfel de lumi sunt de exemplu „lumea sacrală” a vieţii religioase, „lumea artei” reprezentată în operele de artă, „lumea ştiinţifică” descrisă în structuri logice şi teorii explicative, sau „lumea tehnicii”, care conţine acestea ca principii de funcţionare, dar numai din punctul de vedere al utilităţii pentru nevoile umane. Totodată, în sensul opoziţiei amintite, tot ce intră în sfera experienţei în mod sacral, artistic, ştiinţific sau tehnic, nu se referă numai la lumea totalităţii scopurilor umane, a culturii şi a civilizaţiei, ci în acelaşi timp şi la relaţiile generale ale celor existente, la „lume” ca propriul său opus. Această situaţie oarecum complicată implică unele greutăţi specifice înţelegerii noastre. Lumea este accesibilă pentru oameni şi grupuri în mod empiric în diferite modalităţi habitualizate, însă configurarea imaginii unei lumi comune pentru toţi are loc pornind de la „lumile separate” ale celor aflaţi în contact. Între altele, chiar recunoaşterea clară a acestor dificultăţi şi problematizarea lor sistematică – sau dimpotrivă tratarea lor naivă, neproblematică – diferenţiază „atitudinea filosofică” de „atitudinea naturală” a gândirii cotidiene şi ştiinţifice.    
Caracterul fragmentar al comprehensiunii lumii este punctul de plecare pentru diferitele configuraţii de formare a sensului şi a validităţii. Nu facem diferenţă doar între obiecte şi ansambluri de obiecte, sau între noi şi alţi oameni, între cultura noastră şi experienţa altor culturi, cu scopul delimitării sau a relaţionării, dar şi între diferitele moduri de validitate (certitudine, posibilitate, aparenţă) şi moduri de abordare (experienţă, presupoziţie, imaginaţie, precum şi modurile de timp legate de acestea: este, a fost, va fi) (Husserl). Astfel, sfârşitul lumii sau al lumilor, sau numai a unor lumi (viziunilor asupra lumii), imaginată sau presupusă, înseamnă lucruri radical diferite. La fel, confruntarea cu ideea sfârşitului lumii pune probleme cu totul diferite pentru religie, ştiinţă şi artă, deşi fiecare poate reflecta din punctul său de vedere asupra reprezentărilor celeilalte despre sfârşitul lumii.
În acea abordare, în care lumea poate fi înţeleasă în „lumiile vieţii” şi pornind de la multitudinea lumilor individuale, arta nu mai poate fi privită ca un punct de vedere care se constituie în mod unitar. Acest lucru este valabil chiar dacă, confruntând-o cu alte domenii ale culturii, se vorbeşte uneori de „lumea artei”, care în mod specific se diferenţiază de lumea lucrurilor obişnuite şi uzuale. Dar şi pentru această „lume specială” (arta) este valabilă aserţiunea conform căreia ea poate fi surprinsă numai pornind de la operele de artă şi în specificitatea acestora. Aceasta – cum vedem la Heidegger – înseamnă, că modul specific de existenţă a operei de artă trebuie înţeleasă pornind de la caracterul ei de operă (de existenţă creată), adică de la acea caracteristică a ei, „că în ea se pune în operă adevărul fiinţării”. Vorbind despre adevărul fiinţării ni se readuce în faţă problema lumii, dar de data aceasta dintr-un punct de vedere, pe care arta o face posibilă. Opera de artă „deschide o lume” – afirmă Heidegger –, care pentru el nu este lumea faptelor şi a obiectelor, dar nici un cadru exclusiv imaginar ataşat acestei lumi, ci este condiţia înţelegerii, în măsura în care pentru omul (existenţa) aflat în deschisul fiinţării, lucrurile îşi capătă existenţa prin „lumirea lumii”, în relaţia dintre deschisul lumii şi finitudinea acestuia. Ca lucrurile să se arate într-o lume, devine posibil datorită operei de artă, prin faptul că deschide (şi aranjează) spaţiul de dinaintea deschisului. Nu numai deschide (înalţă) o lume, un întreg al posibilităţilor inexistente anterior, dar „ţine deschisă deschiderea” acesteia şi „înalţă în deschiderea lumii operei” materialul operei, purtătorul acesteia, în aşa fel, încât acesta poate să se arate şi să-şi îndeplinească misiunea: devine proprie operei. Este vorba despre aspecte materiale, citând exemplul lui Heidegger despre templul grec „blocul de piatră şi textura sa, flexibilitatea lemnului, strălucirea rece a metalului, culoarea şi decolorarea vopselei”. Toate acestea contribuie la realizarea fiinţei adevărului („a revelaţiei fiinţării ca fiinţare”) ca operă de artă.
Oare cum arată toate acestea în lucrările expoziţiei intitulate Sfârşitul lumilor din cadrul seriilor de expoziţii Maybee la Spaţiul Expoziţional de Artă Contemporană Magma din Sfântu-Gheorghe, în reprezentarea artistică a spaţiilor de viaţă alternative şi a concepţiilor despre sfârşit? În primul rând este vorba de diferite reflexii asupra sfârşitului lumii, inventate pentru mai multe feluri de „lumi” şi de diferite reprezentări artistice şi tehnice, ale cárei atitudini se distribuie pe o scală largă, de la cea melancolică (imaginile destul de obişnuite ale ultimei zile – Ferenc Wanek: Imaginile ultimei zile) la cea cinică (candela „eternă” din cutie de cola – Monotremu: Candelă Cola) şi la diferitele variante ale ironiei („spiritul de muncă socialist”, care a lăsat o cicatrice de nevindecat în peisaj – Levente Kozma: Spirit de muncă; seria de explozii, care distruge în continuare sistematic chiar şi peisajul fără viaţă – Monotremu: Artificii; lumina generată de privitor, care se aprinde şi se stinge în funcţie de prezenţa sa – Attila Kispál: Fără titlu) până la sarcasm (gestul de a păstra momentul împachetat – Domokos Váncsa: Pârţ; istoria evoluţiei, care îmbină reprezentările începutului şi sfârşitului cosmic cu blasfemia mitică – András Áron Ivácsony - Mátyás Sárosi: Planete moarte). Sensurile multiple ale „lumii” şi a „lumilor” şi invocarea în nenumărate forme ale sfârşitului se îmbină aici cu modurile variate de exprimare ale artei plastice şi media. Găsim între ele printuri foto, secvenţe de animaţie, printuri digitale, lucrări video, instalaţii tradiţionale şi video. Punctul forte al expoziţiei, pe lângă diversitatea ideatică-tematică şi a formelor expresivităţii, este umorul, care este câteodată purtătorul unor conotaţii ambivalente extreme, cum este de exemplu în privinţa aprecierii muncii şi a muncitorilor, ideea întâmpinării celor care se grăbesc la lucru în zori cu focuri de artificii şi urări prin megafon – Péter Szabó: Bună dimineaţa; norul de explozie în formă de inimă – István László: We’ll meet again; sau modelul amintind de mandala a Thirtankarelor (cei 24 înţelepţi perfecţi ai jainismului), care în momentul repetat la infinit al sfârşitului cuprinde în sine gestul nimicitor al creatorului – Rareş Moldovan: Tirthankara; la fel este şi în cazul gestului de vandalizare al feţei al creatorului care modeleză statuia „după propriul chip” – István László: Autoportret. În alte cazuri, sfârşitul lumii este invocat prin relaţiile solidităţii sau fragilităţii micro- şi macrostructurilor, care compun universul, prin desenele ajunse între straturile de zidărie suprapuse ale lumii vechi şi noi, sau prin perspectiva structurii spaţiale fără viaţă a crengilor de copac fixate în mod grotesc, îmbinate anorganic.
În final se pune întrebarea ce anume reprezintă, în cazul operelor amintite, materialul operei, purtătorul reprezentării, pe care „opera o înalţă în deschidera lumii sale”? Concluzionând, putem afirma că nu numai elementele de imagine şi obiectele, care alcătuiesc structura vizuală, şi nici vederea coexistenţei lucrurilor împrăştiate, ci, pe lângă acestea modul de gândire, care caracterizează fiecare operă, conştiinţa „constelaţiei” definită într-un anumit mod al celor existente, este cea pornind de la care viziunea îşi capătă propria esenţă (propriul sens).
Multitudinea ironică şi lipsită de tragism a reprezentărilor sfârşitului ne arată că viziunea asupra lumii în arta timpului nostru nu este optimistă sau fatalistă în mod naiv, ci este în mod conştient contingentă, câteodată ludică, arătând destindere, iar atădată mai mult melancolic-nostalgică, care, deşi se deschide înspre posibilităţile aflate în faţa omului, se ţine totuşi la distanţă în mod ironic faţă de disperare.

 magyar verzio / versiunea română / credit


MAYBE 3
END OF THE WORLDS

15. 09-04. 10. 2012.
MAGMA Contemporary Art Space
Saint George, Freedom Square nr. 2., Covasna County, Romania


After five more years the MAYBE exhibition is organized for the third time, this time with the theme END OF THE WORLDS, which was suggested by the doomsday prophecies set out for the end of 2012. Exhibition opening before the end about the possible end (maybe).

This theme does not simply involve the thought of the apocalypse, but rather the decline of other „worlds”, of values, just the same as those which replace these failing worlds. The industrial revolution first, then the information and IT revolution again put these so called universal values on a more and yet more slippery slope. The ensuing global crises are a good starting point in searching for new or well trodden paths for a solution.

As with the preceding MAYBE exhibitions, plans are carefully laid out for a series of lectures on the mentioned subjects.


EXHIBITION OPENING 14.09.2012. 19H

ARTISTS

FERENCZI Zoltán / IVÁCSON András Áron & SÁROSI Mátyás IZSÁK Előd / KISPÁL Attila / KISPÁL Ágnes-Evelin / KEREZSI Nemere / KOZMA Levente / LÁSZLÓ István / MIKLÓS Szilárd / MONOTREMU / Rareş MOLDOVAN / SZABÓ Péter / VÁNCSA Domokos / Barunabasu BETORO / WANEK Ferenc

TEIN COFFEE & TEA HOUSE 14.09.2012. 19H
DJ FlaC LOSSLESS
KUSZTOS Attila & Barunabasu BETORO

DISCUSSIONS

15.09.2012. 16Hv

HUBBES László-Attila
Doomsday(s) Tamed: Digital Apocalyptic

The end of the world, the last things are the topics of eschatology and apocalyptic. Alarming, sinister, menacing, consoling visions. Boisterous shuddering. Shaking works. Help cry of the desperate, revolutionary restauration. Even today?


IVÁCSON András Áron
Two methods of integrating the apocalypse into the exercise of power

Doomsday predictions have always been a rich soil for all kinds of control mechan- isms apllied by power: the more you can make people believe that the end is near, the more you can keep them in check and control them. One good example of this is the variety of end or the world cults – christianity has been waiting for the end for over 2000 years now, not to mention that it’s first disciples believed that it will come in their lifetime, compared to which we really got off easy so far –, another one being the „end of society”-thumping states violating the private sphere of their citizens, which can be exemplified by the mass hysteria after 9/11.


UNGVÁRI-ZRINYI Imre
Worlds and the world

It is obvious for any of us that the world exists as a "universal field" of things, as a sum of spatio-temporal processes. However, the diversity of the ways in which it arises as the subject of our knowledge and empirical experience is not so evident.

The process of creating a common worldview starts from the contiguous "separate worlds", while the horizons of these separate worlds are mutually bounded within the process of understanding.

 

UNGVÁRI-ZRINYI Imre
Catalog text

End of Worlds,
or Alternative Life Spaces and the Concepts of the End in Art

The world, this admirably rich and varied universe and “our world” within: this planet with an exceptional living environment, the home of our diverse human community, is unavoidably unique, just as the peculiar life-communities of human cultures and the “personal worlds” of each individuals’ private lives. This encompasses all which not only exists, but also lives and interacts with itself and with its environment, strives to survive and to evolve, being, at the same time, all that is worth living with and for. In this context to speak about the end of the world, to envisage it on grounds of some kind of intuition, knowledge or revelation, to ponder the possibility of “the end of ends”, to risk it by ambition, action or just carelessness seems to be the proof of an unprecedented insolence, as it threatens us with the final senselessness or with the temptation of the meaninglessness of the whole. Of course, this has not always been so. There were times when the possibility of the end was considered as not being senseless at all, what is more, as being the carrier of the ultimate sense, since perishing is the essential condition of the constant rebirth of life, or – in another approach – the fulfilment of the old promise, the preludium of the final judgement separating the true ones and the sinners, judging each of them according to their merits.
Still, it is not unexplicable at all that today we often toy with the very possibility every sane person hopes to get away with, namely the possibility of the end, and at the same time we try to turn it to our advantage, to make it meaningful. This becomes possible only if we bethink, substantiate in a logical manner and at the same time maybe also believe that the sphere of possibilites is richer than the reality and we wish to preserve exactly this, the possibility of possibilities, even by actualizing the ultimate possibility, the end of all possibilities, as one, although not strictly necessary – thus avoidable – possibility. This is like the “assuming the impossible” of medieval logic: “assuming, but not admitting”, which posits, implicitly in its formulation, the omnipotence of reason in a way in which this omnipotence is confirmed by the very impossibility of the impossible assumption, though it is aware – it must be aware – of the fact that reason does not have power over absurdity. The absurdity – as we know since Tertullian – belongs to the realm of faith, as only faith can offer guidance in what is impossible to admit and to think over: it must be believed or rejected. However, modern thinking, that is, the thought formulated from the viewpoint of subjective experience and finite existence fails to cope with the absurdities requiring faith, as in this way of thinking the longing for the incomprehensible eternity has been replaced with the longing for reason, and thus the unforeseeable and “silent” infinity of the world is as unbearable for it as the senselessness of finite existence (Pascal).   
However, as long as the starting point is not the all-comprising (incomprehensible) unity, but consistently the certainty of the intentional experience – as in phenomenology –, the world becomes the mere background of existence, “life-world”, “surrounding world”, whose “natural” feature, confronted with reason, loses its unproblematic character, and becomes conceivable as a scientific or philosophical construct. On the one hand, the world understood as the totality of beings “falls apart” into the micro-worlds of individual lives and life-communities, on the other hand, however, it is accounted for as the mere opposite of spiritually posited worlds being formed in them (G. Figal). Such worlds are, for instance, the “sacred world” of religious life, the “world” represented in artworks, the “scientific world” described in logical forms and explanatory theories, or the “technical world” containing these as functioning principles but interpreted only in instrumental terms, as serving human needs. At the same time, according to the mentioned opposition, everything that constituts our experience in sacred, artistic, scientific or technical terms, does not only refer to the world of the totality of human goals, that of culture and civilization, but also to a general correlation of beings, also to the “world” as its own opposite. This somewhat complex situation bears particular difficulties for understanding. The world is empirically accessible for different people and groups through different habitualized modalities, however, the configuration of a common world everybody takes place starting from “separate worlds” getting in touch with each other. Among others, the very clear acceptance and systematic problematization of these difficulties – or, on the contrary, their naïve and unproblematic treatment – distinguishes between the “philosophical attitude” and the “natural attitude” of everyday and scientific thinking.
The “fragmentariness” of the comprehension of the world constitutes the starting point of diverse sense- and validity-formations. We distinguish not only between objects and object complexes, between ourselves and others, between the experience of our culture and that of other cultures with the intent of delimitation or even bridging, but also between different kinds of validity (life fact, possibility, appearance) and modes of approach (experience, assumption, imagination, as well as the time modes connected to them: it is here, it was here, it will be here) (Husserl). Therefore, the established,  imagined or assumed end of world or of the worlds, or maybe of only certain worlds (world views) means radically different things. Similarly, coping with the thought of the end of the world imposes different tasks for religion, science and art respectively, though they may reflect on each other’s concepts of the end of the world from their own standpoint.
In the approach according to which the world can be grasped in the “life-worlds” and starting from the multitude of individual worlds, art can no longer be regarded as offering an obvious, unified viewpoint. This is so even when, as opposed to other cultural domains, sometimes the matter of discussion is the “world of art”, which is specifically distinct from the world of everyday things and objects. However, it is also valid for this “particular world” (art) that it can be grasped only starting from the individual artworks and their characteristics. This means – as we can see at Heidegger – that the special existence of the artwork must be conceived starting from its artwork-likeness (created existence), that is, from its specificity that “in it the truth of being is unveiled”. However, to speak about the truth of being raises again the question of the world, but this time from a viewpoint that art makes possible. The artwork “unveils a world” – Heidegger states –, however, it is not the world of facts or things and not even only an imagined framework adjusted to this world, but the condition of understanding, as long as for us while ex-sisting in the openness of being things acquire their features in the opening up of the world, in correlation with spaciousness and confinedness. The artwork makes possible this very event, namely the manifestation of the things in a world, by freeing (and arranging) the space in front of openness. It does not only open up (set up) a world, the totality of possibilities not existing before, but it also “holds open its openness” and “raises to the openness of the world of art” the material of the artwork, the carrier of its representation, in a way that it can manifest and fulfil its task: it becomes the artwork’s own. Such material aspects are involved here, to quote Heidegger’s example of the Greek temple, as “the block or the texture of the stone, the elm-like flexibility of the wood, the cold light of metal, the colour and discoloration of paint”. Each contributes to the realization of the existence of truth (“the unconcealment of being as being”) as artwork.
How does this all appear in the artworks of the exhibition of the Magma Contemporary Art Exhibition Space and the Maybe series of exhibitions, entitled End of Worlds, in the artistic representations of alternative life spaces and concepts of the end? First of all, diverse reflections on the end of the world adapted to various “worlds”, artistic and technical representations are displayed, expressing attitudes ranging from the melancholic (the rather everyday images of the final day – Ferenc Wanek: The Images of the Final Day), through the cynical (the Coke-can-shaped “eternal” sanctuary lamp – Monotremu: Coke Candle), to the different versions of the ironical (the “socialist spirit of work” left an incurable trace on the landscape  – Levente Kozma: Spirit of Work; the series of explosions further destroying systematically also the lifeless landscape – Monotremu: Fireworks, or the light generated by the recipient and flashing and extinguishing depending on his/her presence – Attila Kispál: Untitled), and the sarcastic (the gesture preserving the packed single – Domokos Váncsa: Fart; or respectively, to the evolution history combining the concepts of the cosmic beginning and end with mythical blasphemy – András Áron Ivácsony and Mátyás Sárosi: Dead Planets). The manifold meaning of the “world”, of “worlds” and the evocation of the end in countless forms are combined here with the various ways of expression of fine arts and media art. Among them, we can find photographic prints, animation sequences, digital prints, video works, traditional and video installations. Besides the conceptual-thematic and expressive diversity, the strongest aspect of the exhibition is humour, which is sometimes the carrier of ambivalent, extreme connotations, such as the idea of greeting the people going to work at dawn with fireworks and greetings announced on the loudspeaker in place of the lost esteem of work and the workers – Péter Szabó: Good Morning; the heart-shaped explosion cloud – István László: We’ll meet again; or the pattern, reminding of the mandala, of the Tirthankars (the 24 perfect wise men of Jainism), which includes, as part of the eternal recurrence of the end, the creator’s destructive gesture – Rareş Moldovan: Tirthankar; similarly to the gesture of defacement of the artist moulding a statue “in his own image” – István László: Self-Portrait. In other cases, in connection with the solidity or fragility of the micro- and macro structures making up the world, the end of the world is evoked in the drawings between the overlapping wall layers of the old and the new world, or in the perspective of the lifeless spatial structure of the grotesquely assembled, inorganically fitting branches.    
Finally, the question arises: what constitutes, in the case of the artworks mentioned here, the material of the artwork, the carrier of its representation, which the artwork “raises into the openness of its world”? In conclusion, we can say that it is not only the visual and objectual elements carrying the spectacle, what is more, not only the spectacle of the joint existence of the scattered things, but also the way of thinking characteristic of the artworks, the awareness of the “constellations” of beings, determined in a particular way, that the spectacle borrows its own essence (meaning) from.
The tragedy-free and ironic diversity of the concepts of the end proves that the world view of today’s art is not naïvely optimistic or fatalistic, but self-consciously contingent, sometimes playful, showing light-heartedness, sometimes rather melancholic-nostalgic, opening up to the existential possibilities that man faces, but keeping an ironic distance from despair.

 magyar verzio / versiunea română / english version


CREDIT

Kiállítás koncepció / Concepţia expoziţiei / Exhibition Concept: VÁNCSA Domokos & MAGMA
Grafikai koncepció / Concepţia Grafică / Graphic Design Concept: VERESS Szabolcs
Műhelybeszélgetés: IVÁCSON András Áron
Szervezők / Organizatori / Organisers: Magma Kortárs Közeg Egyesület, Székely Nemzeti Múzeum, Váncsa Domokos
Partner / Partener / Partner: Kovászna Megye Tanácsa

Főtámogató / Sponzor Principal / Main Sponsor: Nemzeti Kulturális Alap

Támogatók / Sponzori / Sponsors: Sepsiszentgyörgy Megyei Jogú Város Tanácsa, Sepsiszentgyörgy Székelyföld Kulturális és Ifjúsági Fővárosa, Kézdivásárhely Polgármesteri Hivatal, Tein Coffee&Tea House, Domo Rt., Agora Panzió, Sonar

Média partnerek / Parteneri Media / Media Partners: Háromszék, Székely Hírmondó, transindex.ro, sepsiszentgyorgy.info, kezdi.info, modernism.ro, Flash Art, erdelyfm.ro, nemtévé

Külön köszönet / Mulţumiri / Special Thanks: BAKÓ Rózália Klára, KÁDÁR István, KOZMA Éva, C³ Center for Culture & Communication Foundation, TORÓ Attila